Συγκατάθεση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 679/2016 ΕΕ (άρθρο 7) και το Ν. 4624/2019

Με την παρούσα, δηλώνω ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και εν έχοντας πλήρη επίγνωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από το Βρεφονηπιακό Σταθμό – Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο « Η ΚΙΒΩΤΟΣ» (στο εξής Σταθμός), σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. και το Ν. 4624/2019. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή και μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή, η μεταγενέστερη ανάκλησή της ωστόσο δε θίγει τη νομιμότητα λήψης της αναφορικά με την παρούσα δήλωση.

Ο Σταθμός αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα:

Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, χώρα καταγωγής, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αντίγραφα πτυχίων και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και λοιπά στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που αφορούν την εκπαίδευση και εργασιακή σας εμπειρία.
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και τηρούνται για χρονικό διάστημα 5 ετών μετά την λήξη της συνεργασίας σας με το Σταθμό. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας διαγράφονται πλήρως αυτόματα.

Καθ’ όλη την διάρκεια που ο Σταθμός τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)
Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί ο Σταθμός (άρθρο 20 του Κανονισμού)
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με το Σταθμό και δεν συνεργάζονται με αυτόν.

Η παρούσα δόθηκε στον συγκατατιθέμενο πριν την υπογραφή της προς μελέτη.