Βρέστε ανά τρία ίδια γράμματα

H ΚιβωτοAντιστοίχιση ανά τρία 3x6